×
×

ЛИКВИДАЦИЈА НАРОДНИХ НЕПРИЈАТЕЉА

Галерија

СИНОВИ ГОВОРЕ, прота Сава Банковић

25.дец.2017 | 11:05 am |

1. Сава Банковић (1905–1997) Свеш­те­ник, про­то­је­реј-ста­вро­фор. Ро­дом из села Баљковац крај Кра­гу­јев­ца. Отац му је стре­љан у Кра­гу­јев­цу 21. ок­то­бра 1941, а брат по­ги­нуо у не­мач­ком за­ро­бље­ниш­тву. Двапу­т је осу­ђи­ван на смрт и двапу­т на ро­би­ју. Рат га је, као про­фе­со­ра богословије, за­те­као у Алек­син­цу, а крај ра­та у Вр­њач­кој Ба­њи, где је и ухап­шен, но­вем­бра 1944. Озрен­ски пар­ти­зан­ски од­ред га је позивао 1944. да им се при­дру­жи, што он од­би­ја, па га пар­ти­зан­ски суд већ тада осу­ђује на смрт. Одмах после осло­бо­ђе­ња, ухап­шен је 16. де­цем­бра 1944. и Војни суд у Нишу осу­ђује га 3. маја 1945. на смрт због са­рад­ње с ЈВуО. Ме­ђу­тим, Ви­ши вој­ни суд у Кра­гу­јев­цу 21. ма­ја 1945. пре­и­на­чио је ка­зну на 15 го­ди­на ро­би­је – це­лу је из­др­жао у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. Дру­ги пут је ухапшен док је био свеш­те­ник у Беш­кој и осу­ђен је 1973. на 4 године због не­при­ја­тељ­ске про­па­ган­де на шест го­ди­на за­тво­ра, тј. због по­се­до­ва­ње књи­га и ле­то­пи­са ко­ји са­др­же не­при­ја­тељ­ску про­па­ган­ду и због сарадње с политичком емиграцијом. Након изласка из затвора ду­го је жи­вео као мо­нах у ма­на­сти­ру Раваница на Фруш­кој го­ри. Укупно је провео на робији готово 20 година.